Fíkoviny

Vaše okno do světa celebrit

Vypořádání společného majetku po rozvodu

Jestliže jste si před svatbou nesjednali notářským zápisem oddělené jmění, došlo během vašeho manželství ke vzniku společného jmění manželů (SJM). Jak vypořádat společný majetek po rozvodu? Řešení vám přináší v tomto článku AK Olomouc.

Nejsnazší cesta: vypořádání majetku dohodou

Prvním a zároveň nejsnazším krokem by měla být snaha vypořádat rozdělení společného majetku na základě dohody rušící SJM. Písemná forma je nutná v případech, kdy je uzavírána v průběhu manželství či se týká věcí, u kterých je tato povinnost vyžadována ze zákona.

Soudní rozhodnutí

Jestliže dohoda nepřichází v úvahu, vstupuje mezi bývalé manžely soud, který na základě zákonné domněnky majetek rozdělí tak, že movitý majetek zůstává tomu, kdo ho dosud užíval, a ostatní majetek (vč. nemovitostí) přechází do podílového vlastnictví obou manželů.

Při soudním řízení dochází k zjištění hodnoty věcí ve SJM ve výši obvyklé ceny daného majetku v okamžiku zániku SJM. Hodnota majetku je stanovena na základě znaleckého posudku. V základu se počítá s variantou, kdy jsou podíly obou manželů stejné, avšak výše podílů se může odvíjet od konkrétního případu.

Co vše spadá do společného jmění manželů?

Společné jmění manželů zahrnuje veškerý movitý i nemovitý majetek, který jeden či oba manželé nabyli v průběhu trvání manželství. Podmínkou je, že se na jeho pořízení oba manželé společně podíleli či ho uhradili ze společných prostředků.

Jestliže začal jeden z manželů v době trvání manželství podnikat, spadá jeho podíl ve společnosti do SJM. Spadají do něj také dluhy (například bankovní úvěry), které vznikly oběma manželům současně. Vyňaty ze SJM jsou naopak věci sloužící k osobní potřebě, jako jsou hygienické potřeby či oblečení, a majetek získaný jedním z manželů na základě daru nebo dědictví. Jestliže je ale předmětem daru či dědictví nemovitost, díky které plyne jednomu z manželů příjem z pronájmu, je tento příjem součástí SJM. Oproti tomu dluhy spojené s touto nemovitostí jsou ze SJM vyloučeny.